Energetická služba

Čo je to energetická služba ?

Energetická služba je služba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom energetickej služby a prijímateľom energetickej služby, v dôsledku ktorej dochádza k preukázateľne overiteľným a merateľným alebo k odhadnuteľným úsporám energie a k zlepšeniu energetickej efektívnosti.

Energetická služba umožňuje dosiahnuť finančnú alebo materiálnu výhodu pre všetky zmluvné strany získanú energeticky účinnejšou technológiou alebo činnosťou, ktorá zahŕňa prevádzku, údržbu alebo kontrolu potrebnú na poskytnutie energetickej služby.

V rámci energetickej služby rozlišujeme :

Podporná energetická služba

Podporná energetická služba je energetická služba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom podpornej energetickej služby a prijímateľom podpornej energetickej služby, predmetom ktorej je niektorá z následovných činností :

 1. poradenská a informačná činnosť o možnostiach úspor energie pre prijímateľa podpornej energetickej služby
 2. vzdelávanie a školenie zamestnancov prijímateľa podpornej energetickej služby o zlepšovaní energetickej efektívnosti
 3. optimalizácia prevádzky a nákladov zariadenia alebo budovy vo vlastníctve prijímateľa podpornej energetickej služby
 4. energetický manažment pre prijímateľa podpornej energetickej služby okrem zavedeného systému energetického manažérstva
 5. rozpočítanie nákladov na teplo alebo teplú vodu podľa osobitného predpisu vykonané pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo pre správcu

Garantovaná energetická služba

Garantovaná energetická služba je služba, pri ktorej je poskytovateľovi garantovanej energetickej služby odplata za poskytnuté služby uhrádzaná podľa toho, či skutočne dosiahol zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti.

Medzi činnosti zahrňujúce garantovanú energetickú službu partia :

 1. spracovanie energetickej analýzy a realizácia opatrení navrhnutých v energetickej analýze
 2. spracovanie energetického auditu a realizácia opatrení navrhnutých v energetickom audite
 3. prevádzka a údržba energetických zariadení vrátane školenia používateľa, monitorovania a prevádzky systému
 4. monitorovanie a hodnotenie spotreby energie po prijatí opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti
 5. zabezpečenie palív a energie na účel poskytovania výkonov najmä v oblasti kvality vnútornej klímy v budovách, osvetlenia a prevádzky zariadení, ktoré spotrebúvajú energiu
 6. dodávka energetických zariadení
 7. dlhodobá záruka prevádzky inštalovaného nového zariadenia a dosahovaných úspor
 8. návrh a príprava uceleného projektu zameraného na energetickú efektívnosť, ktorý obsahuje najmä :
 •  analýzu existujúceho stavu
 • návrh opatrení
 • projektovanie a realizáciu opatrení, inštaláciu projektu a skúšobnú prevádzku
 • zabezpečenie a preukazovanie dosahovania garantovaných úspor
 • financovanie projektu
Objednať energetickú službu