Energetický audit

Čo je to energetický audit ?

Energetický audit je odborný proces pozostávajúci z nasledovných krokov :

 1. identifikácia predmetu energetického auditu
 2. zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu predmetu energetického auditu
 3. návrh opatrení na zníženie spotreby energie
 4. vypracovanie ekonomického a environmentálneho hodnotenia súboru opatrení
 5. odporučenie optimálneho variantu súboru opatrení
 6. vypracovanie písomnej správy
 7. spracovanie súboru údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie., ktorý vypracováva

 Naša spoločnosť KMF SLOVAKIA, s.r.o. Vám vypracuje energetický audit v zmysle platnej legislatívy a uvedených krokov. 

Prečo potrebujem energetický audit ?

Povinnosť nechať si vypracovať energetický audit vyplýva zo zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa tohto zákona je veľký  podnik je povinný zabezpečiť vykonanie enenergetického auditu aspoň raz za štyri roky.

Veľkým podnikom sa pre účely tohto zákona rozumie podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 zamestnancov a ročný obrat podniku presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR.

Kto môže vykonávať energetický audit ?

Energetický audit vykonáva energetický audítor.

Energetickým audítorom je fyzická osoba zapísaná v zozname energetických audítorov, ktorý na svojej webovej stránke uverejňuje ministerstvo.

Aktuálny zoznam energetických audítorov nájdete TU. 

Aký je postup pri energetickom audit a čo k nemu potrebujem ?

Výkon energetického auditu má svoje postupy a kroky, ktoré musí každý audítor dodržiavať.

Energetický audit prebieha v nasledovných krokoch :

 1. identifikácia predmetu energetického auditu
 2. zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu predmetu energetického auditu
 3. vypracovanie návrhu opatrení na zníženie spotreby energie
 4. vypracovanie ekonomických a environmentálnych opatrení
 5. zostavenie súboru odporúčaných opatrení
 6. vypracovanie písomnej správy energetického auditu
 7. vypracovanie súhrnného informačného listu
 8. vypracovanie súboru údajov pre informačný systém

Pre výkon energetického auditu bude od Vás náš energetický audítor vyžadovať viacero dokumentov a úkonov.

Pôjde najmä o :

 1. faktúry za energie za posledné 3 roky
 2. dostupnú projektovú dokumentáciu
 3. posledný energetický audit ( ak existuje )
 4. obhliadku na mieste
 5. osobné konzultácie s prevádzkovateľom
Žiadosť o cenovú ponuku