Energetický audit verejných budov

Pre koho je ” energetický audit verejných budov ” určený ?

Ak ste obec, vyšší územnosprávny celok alebo verejná inštitúcia a plánujete využiť niektorý z operačných programov Európskej únie  alebo žiadate o iný typ dotácií, budete potrebovať energetický verejných budov.

Energetický audit verejných budov je určený pre vlastníka budovy pre potreby jeho rozhodovania o možnostiach realizácie navrhnutých opatrení a odporúčaní na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy a môže sa využiť ako podklad pre prípravu projektovej dokumentácie obnovy budovy. Nenahrádza energetické hodnotenie budovy podľa osobitných predpisov . Energetický audit budovy musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou ktorá spĺňa požiadavky podľa § 12 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 321/2014 Z. z.“).

Aký je postup pre ” energetický audit verejných budov ” ?

Postup pri vypracovaní energetického auditu verejných budov je podobný ako pri bežnom audite (postup bežného auditu nájdete TU), avšak líši sa v obsahu a komplexnosti. Základom je posúdenie súčasných technických systémov v budove, tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, návrh opatrení na významnú obnovu budovy  alebo hĺbkovú obnovu budovy , opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu technických systémov v budove, stanovenie potenciálu úspor energie, ich ekonomické a environmentálne hodnotenie.

Pri návrhu opatrení na významnú alebo hĺbkovú obnovu budovy a významnú obnovu technického zariadenia budovy pre zníženie jej energetickej náročnosti a zníženie emisií skleníkových plynov ako aj emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia je potrebné postupovať tak, aby sa ich realizáciou dosiahla lepšia energetická hospodárnosť, ako sú minimálne požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi . Opatreniami navrhovanými pre verejné budovy sa má dosiahnuť zníženie potreby energie na úroveň nízkoenergetických budov , ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie .

Objednať audit verejných budov